*****

*** *** *

*****

W.A.J.K. Roza (William) A.Troost (Adri) J.C. Saarloos (Joop) J.N. Nahon (Joop) C.H. Heidt bc.(Kees)

Email: w.roza3@kpnplanet.nl -- tel.010-4340970. (Voorzitter)

Email: info@adri-troost.nl -- tel. 010-5212174. (Secretariaat)

Email: jcsaarloos@casema.nl -- tel. 079-3168862. (Financiën)

Email: nicole.nahon@ziggo.nl -- tel. 070-3999567 (Sociale Zaken)

Email: kees@heidt.nl -- tel. 070-3906034 (Algemene Zaken)

© A3 Troost BvW --- laatste update: 03 juli: verwijdering aankondiging en plaatsing foto's van de samenkomst bij geacht lid Rueck.

Deze website wordt vakkundig landelijk doorverbonden door Laurens van Aggelen van het Hoofdbestuur, waarvoor dank !

================================================================================================================================

Van uw Bestuur: bezoek van tijd tot tijd uw website, zo blijft u op de hoogte.

Graag zien wij uw reacties tegemoet en na overleg kunnen we deze uiteraard plaatsen op de site.

Het banknummer van de BvW afd. Zuid Holland is: NL86 INGB 0003949767

================================================================================================================================================

SOOS mededelingen

Activiteitendata, dus noteer in uw agenda ! !

Indien er nog bijzonderheden te vermelden zijn dan ziet u dat vanzelf. Raadpleeg dus regelmatig uw site.

 

SOOSMIDDAGEN ROTTERDAM EN ACTIVITEITEN

Soosmiddagen altijd op dinsdagen, aanvang 14:00 uur.

JULI en AUGUSTUS geen soosmiddagen.

14 aug. 2017: Herdenking Nieuwerkerk ad IJssel, 18:30 uur, stadhuis.

15 aug. 2017: Herdenking Boompjes Rotterdam, 10:30 uur.

15 aug. 2017: Indië herdenking Den Haag, gehele dag.

02 sept. 2017: Herdenking Roermond, gehele dag.

05 sept. 2017: Soosmiddag

03 okt. 2017: Reünie

07 nov. 2017: Soosmiddag

05 dec. 2017: Soosmiddag

 

Wij hopen u regelmatig welkom te mogen heten!

WAAR: Van Ghent Kazerne, Rotterdam, Toepad 120; gebouw Echo's Home (vm AMT). Zorg dat u zich kan legitimeren want u gaat over militair terrein. Parkeren van uw eigen voertuig in overleg met de wacht. Komt u met openbaar vervoer, neem dan tramlijn 21 naar "De Esch" De eerste koffie krijgt u van de vereniging, soms is dat ook zo voor het eerste drankje, ook een bittergarnituur behoort tot de mogelijkheden.

Dus waarom zou u het niet doen? Tenslotte is het supergezellig !!

************************************************************************************

Geachte Wapenbroeders, leden van het OVV-KNR

Hierbij nodigen wij u, en uw partner uit voor onze reünie.

Datum: 03-10-2017 inloop: 13.30 uur, aanvang 14.00 uur, einde 18.30 uur.

Locatie: van Ghent Kazerne, Toepad Rotterdam, Eindpunt tram 21, "de Esch".

Gebouw: Maasbruggen, de van Ghentzaal. Bij de toegangspoort is legitimatie verplicht!

Bij de ontvangsttafel even melden, daar ontvangt u 3 munten voor een drankje. Ook kunt u daar munten bijkopen á €. 1,50. Ook het bekende buffet ontbreekt niet. De eigen bijdrage is vastgesteld op €. 12,50 p.p., dit kunt u overmaken naar ING rekening NL86 INGB 0003 949767 t.n.v. Bond van Wapenbroeders Zuid Holland met vermelding Reünie 03-10-2017 van GhentKaz. 11 september moet uw bijdrage op de rekening staan, i.v.m. aanleveren gegevens aan keuken en bewaking. In uitzonderlijke gevallen zijn de kosten na 11 september €. 28.- p.p. na overleg bestuur. Ook onderstaande strook is dan bij de penningmeester bezorgd.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANTWOORDSTROOK, BESLIST NODIG VOOR DE TOEGANGSREGELING!

S.v.p. Omcirkelen wat van toepassing is.

Ja, ik kom met/zonder partner naar de Reünie BvW / OVV-KNR 2017.

Ja, ik heb de eigen bijdrage van €. 12,50 per persoon overgemaakt naar NL86 INGB 0003949767

Naam in blokletters:......................................................................................(i.v.m. lijst MBK beveiliging)

Registratie nummer...............................................................Status: Veteraan, Post Actief, Dienstplichtig.

Eventueel partnernaam:...........................................................(Maak voor meerdere personen een lijstje)

Ik kom wel / niet met eigen vervoer (i.v.m. parkeren op het terrein)

Opsturen voor 11-09-2017 naar: Penningm. BvW P/A J.C. Saarloos, Uiterwaard 40, 2716 VB Zoetermeer. Tel. 079 3168862, e-mail jcsaarloos@casema.nl

************************************************************************************

Fotoverslag van de barbecue bij geacht lid Dhr. Rueck, op 1 juli j.l.

Het zag er allemaal geweldig uit op deze professioneel georganiseerde barbeque ! En er was behoorlijke belangstelling. De eerste drie foto's werden gemaakt door ons geacht bestuurslid Joop Saarloos.

De B.v.W.afdeling Zuid-Holland leden genoten van de entourage en de heerlijke gerechten.

Het kon niet op en voor onze geachte voorzitter William Roza werd een rookgordijn gelegd....

Wat een sfeer en een gezelligheid, dat blijkt wel uit de enthousiaste beelden. Volgend jaar weer ! De laatste vier foto's zijn gemaakt door ons geacht B.v.W. lid Wim v.d. Kraaij.

************************************************************************************

VETERANENDAG 24 juni 2017

Een kleine groep van de Bond van Wapenbroeders gaf acte de préséance met vaandels, enkele leden van Peloton 48 welke ook lid zijn van de B.v.W. afd Z-H deden dat ook. Wim van der Kraaij keek er naar en knipte, achter de koning zittende, wat foto's welke wij u niet willen onthouden, dus bij deze.

ZKH W.A. moet wel doodop geweest zijn, direct terug van een staatsbezoek aan Italië en dan gelijk de hele tijd gedurende het defilé strak staan. Maar het toonde voortreffelijk allemaal, het weer dat werkte bijzonder mee. Vanwege te lage bewolking deden wat oudere vliegtuigen zoals de B 52 en een Lancaster met Spitfire niet mee aan de vliegshow, welke aldus wat pover uitviel, maar dat terzijde. Onbegrijpelijk dat er geen stand was van de B.v.W., maar ook dat terzijde. Daar is al genoeg over gesproken. En verhalen over z.g. veiligheid, schrijver dezes trekt ze in twijfel. Alles was verder keurig geregeld en het juiste aantal bezoekers was tijdens dit schrijven nog niet bekend maar het waren er weer veel. Het publiek was enthousiaster dan vorige keer en gaf regelmatig stevig applaus en gejuich bij het passeren van de leden van de B.v.W. en Peloton 48 o.l.v. ons gewaardeerd bestuurslid afd. ZH, de Elnt b.d. (R) Heidt bc. Wellicht komt dat ook door de toenemende spanning door aanslagen en pogingen daartoe. Men waardeerde het militair gebeuren in ieder geval optimaal.

De laatste B.v.W. foto is van Roland Nieuwpoort, waarvoor dank!

 

**********************************************************************************

Bezoek aan de ALV , te gast bij het Hoofdbestuur.

Als afgevaardigden van onze B.v.W. Zuid Holland bezochten de bestuursleden Saarloos (Financiën) en Troost (Secretariaat) de Algemene Leden Vergadering van de B.v.W te Leusden afgelopen donderdag 15 juni 2017. We troffen een gastvrij Hoofdbestuur aan met een nieuwe voorzitter. Hieronder wat fotomateriaal met globaal wat commentaar. Het was in ieder geval een geslaagde vergadering want van veel afdelingen waren bestuursleden als "geachte afgevaardigden." Dus grote opkomst.

In een volle zaal opende de voorzitter precies op tijd de vergadering. We merkten op dat het, zoals altijd een enthousiast en behulpzaam bestuur is die het zeker iedereen zoveel mogelijk naar zijn zin wilde maken. Een leuk gezicht zou zijn als er voor ieder bestuurslid een naambordje zou staan, maar dat terzijde. De nieuwe voorzitter, Overste Saiboo, pakte de zaken gelijk professioneel aan en gaf iedereen ruimschoots de tijd om vragen te stellen, welke hij uitvoerig en naar genoegen beantwoordde. Cees van Vliet kreeg onverwacht bezoek: zijn dame was uitgenodigd, en niet voor niets: Cees kreeg een Kruis Van Verdienste opgespeld vanwege zijn niet aflatende verdiensten voor de vereniging. Zijn dame mocht een prachtige bos bloemen ontvangen. De agenda werd soepel afgehandeld en de nieuwe voorzitter hield een gloedvol betoog betreffende besprekingen met het V fonds. E.e.a. betreffende het op peil houden van de financiën in de vorm van subsidie's. Overste Saiboo heeft een prettige manier van het verbaal overbrengen van de wensen en de problemen er om heen en legde dat duidelijk uit. Het was dan ook muisstil in de zaal tijdens zijn betoog.

Doordat er diverse vragen werden gesteld liep het allemaal nog al wat uit, zodat men eerst de lunch wilde serveren. Vanwege de hoge temperaturen was het toegestaan om "tenue overhemd" te dragen. Velen onder ons zagen weer oude bekenden dus er hing gelijk een zeer kameraadschappelijke sfeer. Erg jammer was dat vanuit het bestuur werd gemeld dat er geen stand van de B.v.W zal staan op de komende Veteranendag. Erg spijtig voor de oudste veteranenvereniging van ons land. Enkelen spanden zich nog enorm in, w.o. de A.O.O. Fontein, welke een "brandbrief naar alle afdelingen" schreef om mensen te vinden die de stand moesten bemannen. Want die waren er niet, dat was het punt. Ons inziens zou men daar vroeger mee moeten beginnen want op het laatste moment werden de inspanningen van de adjudant nog beloond, hij kon een paar mensen vinden, maar toen was het al te laat en blijkbaar kon e.e.a. niet meer worden teruggedraaid. Eeuwige zonde, maar niets aan te doen dus. De lunch was echt geweldig. Vooraf een apéritief en dan was er heerlijke groentensoep, kroketten en verse broodjes met heerlijk verschillend beleg. Alles van uitstekende kwaliteit!

De geachte afgevaardigde Saarloos van de afdeling Zuid Holland maakte voor het vertrek nog even een praatje met een van zijn collega's en daarmee raakte, zo hebben wij het tenminste ondervonden, een vruchtbare dag weer ten einde. Jammer dat het voor ons en vele anderen een hele reis is, maar het vergoeden van de kilometers is een uitstekende "pleister op de wonde." Een pluim op de hoed van het Hoofdbestuur voor deze zo perfecte organisatie. Waarvan akte.

*************************************************************************************

Behoorlijke aandacht voor laatste bijeenkomst vóór het zomer reces.

Het kwam allemaal wat rustig op gang, afgelopen dinsdag 6 juni, maar gaandeweg werd het ietsje drukker en later op de middag bleek er toch een redelijke aandacht te zijn voor de laatste bijeenkomst voor de zomerstop. Al gauw heerste er een gezellig sfeertje waarbij we enkele personen mochten verwelkomen die er eerder nog niet waren. Onze voorzitter William Roza en zijn dame waren wegens vakantie afwezig, bestuurslid Joop Saarloos en zijn dame namen de honneurs waar en deden dat met grote inzet. Enkelen waren al in vakantiestemming, een en ander was te zien aan hun kleding, het gebruikelijke tenue werd thuisgelaten. Weer anderen, welke meestal in burgerkleren deelnemen aan de maandelijkse bijeenkomst, waren juist weer keurig in het pak. Hetgeen toch cachet geeft aan het geheel, zo'n bijeenkomst van de Bond van Wapenbroeders afd. Zuid Holland en OVV Nationale Reserve. Hieronder volgt een kleine weergave van de gebeurtenissen.

Waarschijnlijk hadden deze keurig geklede heren van OVV Nationale Reserve net een vergadering gehad.

Het staat bijzonder netjes, deze twee hoge onderscheidingen, ze kwamen dan ook goed uit op de foto.

Onze Dichter Des Wapenbroeders had het weer helemaal naar zijn zin, zo ook deze leuke dame aan de ontvangsttafel.

Zeer gezellige sfeer, lekker napraten, Dhr. van Dijk lijkt aanmerkingen te maken op het vakantie tenue van zijn collega's.

"Waar maak je je nou druk om, we zien er toch netjes uit?" lijkt deze collega te zeggen. Dan volgt de opening en mededelingen door Joop Saarloos, hetgeen hem goed afgaat.

Er zijn weer prachtige prijzen en de loten worden goed verkocht, ook aan de damestafel, ook wel ontvangsttafel genoemd. Bij ontvangst kreeg ieder een koffie- en borrel bon.

Ook deze dame had het prima naar haar zin en viel direct al in de prijzen met een paar loten.

Nee, er werd geen kerkdienst gehouden waar je zuinig een cent in het zakje kon doen, maar diegene die iets had gewonnen mocht uit het zakje een nieuw lot halen.

Haar man won niks, maar had het toch erg naar zijn zin. De heerlijke snacks markeerden de middag en weer was een gezellige bijeenkomst teneinde. Prettige vakantie !

***********************************************************************************

Onze geachte leden Dhr en Mevrouw Martijn mochten een hoge Belgische onderscheiding in ontvangst nemen. Enkele andere leden, waaronder Dhr. van der Kraaij, zijn eveneens onderscheiden.

*************************************************************************************

VOMI NIEUWS !

***********************************************************************************

                                                                                                                 

STICHTING WELLINGTON MONUMENT VLAARDINGEN

Stichting Wellington Monument Vlaardingen

Hans van Ekelenburg, secretaris.Secretariaat: Rillandhoeve 30, 3137 EJ Vlaardingen

wellingtonvlaardingen@hotmail.com

*********************************************************************************

Bestuurlid B.v.W. afd Zuid Holland Adri Troost heeft twee boeken geschreven, wellicht heeft u interesse daarin. Met De Muziek Mee ( ISBN 9789 4620 60395) is een biografie, hoe het een plattelandsjongen verging die op 16 jarige leeftijd wegliep van huis... Kunst En Vliegwerk (ISBN 9789 4022 34060) zijn verhalen en anecdotes uit de periode als muzikant en de periode als vlieger. Het water staat u af en toe in de handen. Direct te bestellen wij de uitgever www.boekscout.nl Rechtstreeks in voorraad bij Boekhandel Janneke, Kerkstraat Berkel en Rodenrijs. Vertederende, spannende, bloedstollende en ongelofelijke verhalen, u leest ze in één adem uit!

Veel leesplezier !

**********************************************************************************